«

»

ต.ค.
05

งานวิจัยเรื่อง เครื่องรีดและกรีดเส้นผักตบชวา

ดร.กระวี  ตรีอำนรรค  ดำเนินการวิจัย สร้างต้นแบบเครื่องรีดและกรีดเส้นผักตบชวาอัตโนมัติสำหรับงานหัตถกรรมขึ้น เพื่อเป็นเครื่องจักรที่สามารถสร้างและบำรุงรักษาได้ง่ายด้วยวัสดุในท้องถิ่น ใช้ช่วยในกระบวนการเตรียมวัสดุจักสานให้แก่กลุ่มหัตถกรรมชุมชน อันเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งเรื่องคุณภาพ ความคงทนของผลิตภัณฑ์และปริมาณการผลิตได้อีกทางหนึ่งต่อไป