สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร

Bechelor of Engineering Program in Food Engineering

สาขาวิศวกรรมอาหารมุ่งเน้นการใช้หลักพื้นฐานวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ทางอาหารเพื่อออกแบบ พัฒนาเครื่องจักรในอุตสาหกรรม ให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร ตลอดจน การวางแผนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการแปรรูปอาหาร รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ยังคงคุณค่าหรือเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์อาหารให้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคสูงสุด

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขานี้ สามารถทำงานทั้งด้านวิศวกรรมเกษตรอาหารและวิศวกรรมเครื่องกล ในหน่อยงานราชการและบริษัทเอกชนชั้นนำ หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานแปรรูปอาหารได้ รวมถึงสามารถขอใบอณุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้เช่นเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>