สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร

Bechelor of Engineering Program in Food Engineering

สาขาวิศวกรรมอาหารมุ่งเน้นการใช้หลักพื้นฐานวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ทางอาหารเพื่อออกแบบ พัฒนาเครื่องจักรในอุตสาหกรรม ให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร ตลอดจน การวางแผนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการแปรรูปอาหาร รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ยังคงคุณค่าหรือเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์อาหารให้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคสูงสุด

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขานี้ สามารถทำงานทั้งด้านวิศวกรรมเกษตรอาหารและวิศวกรรมเครื่องกล ในหน่อยงานราชการและบริษัทเอกชนชั้นนำ หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานแปรรูปอาหารได้ รวมถึงสามารถขอใบอณุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้เช่นเดียวกัน